Najlepsze wakacje w zasięgu ręki.

REGULAMIN SERWISU

Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie Sprzedamwczasy.pl zwanym dalej Serwisem oraz
zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą
elektroniczną.
1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.),
które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz
na podstawie Regulaminu.
2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług
podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje
usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisie jest otwarty dla każdego, kto
posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w
formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwis są zobowiązani zapoznać się z
Regulaminem.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
rozpoczęcia korzystania z Usług.
§ 2 Definicje
1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej,
2. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód,
której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych
w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i
usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca
jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od
producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w
całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
6. Usługodawca - TravelTrends Rafał Zbińkowski” z zakładem głównym pod adresem: ul.
Fryderyka Chopina, nr 166, lok. 20, 96-500, poczta Sochaczew, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8371234050, REGON:
016233980
7. Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Usługodawcę,
8. Operatorzy Turystyczni - organizatorzy turystyki, np. biura podróży, z którymi Usługodawca
współpracuje jako agent turystyczny
9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców
w oparciu o Regulamin;
§ 3 Zakres Usług
W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:
• umieszcza w Serwisach oferty usług turystycznych przekazane przez Operatorów
Turystycznych oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania
według różnorodnych kryteriów;
• zgodnie z umowami agencyjnymi bez wyjątku zachowuje ceny ofert usług turystycznych
wskazane przez Operatorów Turystycznych;
• publikuje w Serwisach komunikaty prasowe dotyczące rynku turystycznego w Polsce i
umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
• umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz
umożliwia ich przeglądanie
1. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub
zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do
zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania
Usługobiorców.
§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu
1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
1) posiadają połączenie z siecią publiczną Internet, 2) posiadają przeglądarkę internetową
umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją
akceptowania plików typu cookies.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu,
kiedy sami nie zadecydują inaczej. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące
liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach
systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z
administracją serwerami.
2. Usługobiorcy, którzy postanowią autoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie
Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających
kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są
wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą.
3. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług
turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane - wskazane przez
Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu
usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych
osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest
wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza
rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego
danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w
podanych przez siebie danych.
4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora także
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Usługodawca uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu
nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób
funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą
elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę.
8. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania
dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą
przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik
zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane
wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.
9. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla
komputera Usługobiorcy ani dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki
typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
10.Administratorem danych osobowych jest: TravelTrends Rafał Zbińkowski” z zakładem
głównym pod adresem: ul. Fryderyka Chopina, nr 166, lok. 20, 96-500, poczta Sochaczew,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:
8371234050, REGON: 016233980
§ 6 Korzystanie z serwisu
1. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy
prawa obowiązujące na terenie Polski.
2. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do nie zamieszczania i
nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i
dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych
powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
§ 7 Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z
Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca
zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji
danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie
jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy
czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu
usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży
również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12
godzin w miesiącu kalendarzowym.
3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z
prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w
szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca
ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z
materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone
prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę
z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe
Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod
warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
§ 8 Odpowiedzialność
1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko
Usługobiorcy.
2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w
Serwisie przez Usługobiorców.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach
internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy,
do których linki zawarto w Serwisach.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w
sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z
Regulaminem.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego
Regulaminu Usługobiorca może składać według wyboru w formie pisemnej na adres:
Batorego 19 96-500 Sochaczew, telefonicznej pod numerem tel: +48 46 861 29 46
tel. kom: +48 503 407 707 e-mail:wczasy@traveltrends.com.pl
2. Usługobiorca może złożyć reklamację pod rygorem nieważności w terminie do 30 dni od
powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej usługi.
3. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę
usługi (w tym Organizatora wycieczki, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi
parkingowej), należy kierować wyłącznie do właściwego dostawcy. Reklamacje rozpoznaje
Organizator na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa lub właściwy dostawca
zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
• oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego)
• numer reklamowanej rezerwacji
• przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem
• ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez
Usługodawcę.
6. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres
listem poleconym lub przesyłką kurierską.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania
praw nabytych Usługobiorców
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do
Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej
biuro@traveltrends.com.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018